De Paramedische Zorgverlener voert dagelijks een juridische strijd!

In de komende weken wil ik de paramedische zorgverlener en de juridische vraagstukken die deze in diens dagelijkse praktijkvoering tegenkomt nader onder de loep nemen. Interesse? Volg Nicole Gustings van De Advocaten Groep en leer meer over het voorkomen van juridische problemen binnen de wereld van de paramedische zorgverlener.

Met de vele jaarlijkse wijzigingen in wetgeving wordt van de professional steeds meer verwacht, zo ook van de paramedische zorgverlener.

Deel I: de paramedische zorgverlener en de Zorgverzekeraar

Privacyregels

Zo deed zich deze zomer nog een discussie voor bij de Rechtbank Midden-Nederland over de vraag welke informatie een Zorgverzekering mag vragen aan een Zorgverlener alvorens deze de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreedt. Het gaat daarbij om alle informatie die de Zorgverzekeraar nodig heeft om te kunnen beoordelen of er een vergoedingsrecht bestaat en dus ook of de behandeling doelmatig is. Die informatie zal alleen zinvol zijn als deze in individuele gevallen voldoende concreet en toetsbaar is. Algemene bewoordingen volstaan niet. In de betreffende zaak had de Zorgverlener verzuimd uitleg te geven over welke concrete bezwaren er dan waren tegen de gegevensverwerking door de Zorgverzekeraar. Hierdoor werd de vordering van de Zorgverlener afgewezen, nu de rechter met de algemene stelling dat gedetailleerde gegevens werden opgevraagd een weinig kon. De details dienen te worden ingekleed. Voor Zorgverleners is belangrijk dat zij nadenken over welke informatie zij afgeven aan de Zorgverzekeraars. Van de Zorgverlener wordt volgens de AVG verwacht dat deze de privacyregels voor de patiënten in acht neemt. Het klakkeloos afgegeven van persoonlijke medische informatie aan de Zorgverlener zal slechts AVG-proof zijn voor zover die informatie daadwerkelijk noodzakelijk is om de verzekering uit te laten keren.

Vergoedingen teruggevorderd

Zorgverzekeraars betalen vergoedingen aan zorgverleners op basis van kwaliteitstoetsen. Vaak worden deze kwaliteitstoetsen kortgesloten met de verschillende belangenorganisaties die de paramedische Zorgverleners vertegenwoordigen. Het komt regelmatig voor dat Zorgverzekeraars achteraf toetsen of de geleverde zorg aan de kwaliteitseisen voldoen, dan wel de kwaliteitseisen aanpassen. Is doelmatige of noodzakelijke zorg verleend kan een toets zijn. De Zorgverlener moet dan ontvangen gelden voor geleverde zorg achteraf terug betalen aan de Zorgverzekeraar. Diverse uitspraken van rechters laten zien dat paramedische Zorgverleners met succes tegen dergelijke terugvorderingen van Zorgverzekeringen kunnen opkomen, nu de kwaliteitstoetsen van de Zorgverzekeraars aan alle kanten te kort schieten.

Conclusie

Zo zijn er tal van discussies die paramedische Zorgverleners kunnen hebben met de Zorgverzekeraars. Vaak laten Zorgverleners het erbij zitten, met de gedachte toch niks te kunnen beginnen tegen de almachtige Zorgverzekeraar. Het kan raadzaam zijn dan de vraag aan een advocaat voor te leggen en toch actie te ondernemen tegen de Zorgverzekeraar.

Nicole Gustings