Wat kunt u doen als de wederpartij de afspraken niet nakomt?

Wanneer partijen een overeenkomst sluiten, gaan zij over en weer verplichtingen aan. Het komt helaas geregeld voor dat afspraken uit een overeenkomst niet (deugdelijk) worden nagekomen. Dit gebeurt soms bewust en soms onbewust. In deze blog zal kort uiteen worden gezet wat u in dat geval kunt doen.

Toerekenbare tekortkoming

Als een afspraak uit een overeenkomst niet wordt nagekomen, kan sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming. In het dagelijks spraakgebruik spreekt men vaak van wanprestatie. Hiervan is sprake wanneer de ander de afspraken uit de overeenkomst niet (tijdig) of helemaal niet nakomt of als de afspraken niet deugdelijk worden nagekomen. Voorbeelden hiervan zijn: de ander laat na om de gekochte auto te leveren of laat na om de verschuldigde factuur te voldoen. De gevolgen hiervan zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Nakoming

U heeft allereerst recht op nakoming van de gemaakte afspraken. In bovenstaande voorbeelden zal de ander alsnog de gekochte auto moeten leveren en zal de verschuldigde factuur alsnog moeten worden betaald.

Schadevergoeding

U kunt tevens aanspraak maken op schadevergoeding. Als nakoming van de afspraken niet meer mogelijk is, heeft u recht op schadevergoeding. Als sprake is van een gebrekkige auto, is nakoming van de afspraken nog wél mogelijk (de auto kan nog worden geleverd). In dat geval dient de ander eerst in verzuim te zijn voordat u aanspraak maakt op schadevergoeding.

Hoe treedt verzuim in?

In beginsel is voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling vereist. Dit is een schriftelijke verklaring (een brief of e-mail) die een aanmaning c.q. sommatie of aanzegging bevat om binnen een redelijke termijn (alsnog) te presteren. Wanneer de ander de afspraken alsnog niet geheel of niet tijdig nakomt binnen de gestelde termijn, dan is de ander in verzuim. Vanaf dat moment heeft u recht op schadevergoeding.

In een drietal gevallen treedt de ander van rechtswege in verzuim en is geen ingebrekestelling nodig. Dit is het geval wanneer een fatale termijn niet wordt nageleefd (de factuur dient binnen veertien dagen betaald te zijn), de verbintenis voortvloeit uit een onrechtmatige daad/strekt tot schadevergoeding wegens wanprestatie of uit een mededeling van de ander kan worden afgeleid dat deze niet meer zal nakomen of daarin tekort zal schieten.

Wanneer nakoming van de afspraken nog mogelijk is, kunt u in plaats van nakoming vervangende schadevergoeding vorderen. Dit kan als de ander in verzuim is én u de ander schriftelijk informeert dat u schadevergoeding wenst in plaats van nakoming van de gemaakte afspraken.

Ontbinding

Wanneer de ander tekortschiet in de nakoming van de gemaakte afspraken, kunt u voorts overgaan tot (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. Ontbinding van de overeenkomst is enkel mogelijk als de aard van de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. Is nakoming nog mogelijk, dan dient de ander eerst in verzuim te verkeren voordat u over kunt gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Conclusie

U heeft verschillende mogelijkheden als sprake is van wanprestatie. De advocaten van De Advocaten Groep hebben veel ervaring op het gebied van wanprestatie en schadevergoeding. Als u vragen heeft, schroom dan niet om contact op te nemen met mr. Michelle Duijvestijn.