Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus a.s.!

Vanaf 1 augustus a.s. treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De wet heeft tot doel arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparante en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en te zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Werkgevers doen er goed aan om voor 1 augustus a.s. bestaande modelovereenkomsten, regelingen en/of beleid hierop aan te passen. De advocaten van DAG helpen u daar graag bij.

Waar zien de wijzigingen per 1 augustus a.s. op:

 • verplichte
  scholing,
 • nevenwerkzaamheden,
 • transparante
  en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De werkgever zal vanaf 1 augustus a.s. verplichte scholing kosteloos moeten vergoeden aan werknemers. Kosteloos in financiële zin, maar ook in de zin van tijd. De werkgever moet de medewerker in beginsel in de gelegenheid stellen om de scholing (opleiding/cursus) onder werktijd te volgen. Het volgen van de verplichte scholing wordt voorts als arbeidstijd gezien.

Wanneer is dan sprake van verplichte scholing? Het betreft verplichte scholing op grond van de wet of de cao. Ofwel scholing die noodzakelijk is voor de uitvoering van de functie of de voortzetting van het dienstverband als de functie komt te vervallen.

De nieuwe wetgeving gaat per direct in. Dit betekent dat bestaande studiekostenbedingen of studieovereenkomsten, die partijen zijn overeengekomen voor verplichte scholing, vanaf 1 augustus a.s. nietig zijn. De werkgever zal de gemaakte kosten voor de scholing niet meer kunnen verhalen op de medewerker.  

Werkgevers doen er goed aan om op korte termijn goed in kaart te brengen welke scholing zij verplicht (kosteloos) zal moeten aanbieden aan medewerkers én voor welke scholing zij nog wel een studiekostenbeding of studiekostenovereenkomst overeen kan komen.

In veel arbeidsovereenkomsten is een nevenwerkzaamhedenverbod opgenomen. Vanaf 1 augustus a.s. is het uitgangspunt dat een werkgever nevenwerkzaamheden in beginsel niet meer mag verbieden, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. De huidige bedingen in arbeidsovereenkomsten kunnen in beginsel in stand blijven, tenzij er gronden in staan genoemd die niet als objectieve rechtvaardigingsgrond gelden. Zodra een medewerker om toestemming vraagt, zal de werkgever moeten beoordelen of sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Hiervan kan sprake zijn indien door het verrichten van de nevenwerkzaamheden de Arbeidstijdenwet wordt overtreden of sprake is van belangenverstrengeling.

De informatieplicht voor de werkgever zal vanaf 1 augustus a.s. worden uitgebreid:

 • de duur en voorwaarden van de proeftijd,
 • de bestanddelen van het loon, alsmede de wijze en frequentie van uitbetaling,
 • de gebruikelijke arbeidsduur (er zit een verschil tussen een grotendeels voorspelbaar en een grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon),
 • de aanspraak op betaald verlof,
 • de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd,
 • de identiteit van de uitzendonderneming (indien van toepassing),
 • recht op scholing,
 • Identiteit socialezekerheidsinstellingen, indien de werkgever daarvoor verantwoordelijk is.

Werkgevers zullen vanaf 1 augustus a.s. referentie-uren moeten opnemen in de oproepovereenkomst. Dit betekent dat partijen afspreken op welke dagen en tussen welke tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn voor deze werkgever. Wordt de oproepkracht buiten de afgesproken dagen of tijdstippen opgeroepen, dan kan hij de oproep weigeren, zonder dat dit nadelige gevolgen voor hem op mag leveren. In de gevallen dat de werkgever de oproepkracht oproept binnen de afgesproken referentie-uren, dan is de oproepkracht verplicht om aan de oproep gehoor te geven.

 • controleer
  bestaande arbeidsovereenkomsten en/of het personeelshandboek en/of andere
  regelingen die gelden binnen uw onderneming en pas deze waar nodig aan;
 • pas
  voorts bestaande modelovereenkomsten aan;
 • informeer
  uw medewerkers op tijd;
 • inventariseer
  welke scholing onder ‘verplichte scholing’ valt en welke niet, opdat u tijdig
  weet voor welke scholing u na 1 augustus a.s. nog een studiekostenbeding of een
  studieovereenkomst overeen kunt komen;
 • controleer
  de huidige nevenwerkzaamhedenbedingen en pas deze waar nodig aan. Denk voorts
  na over objectieve rechtvaardigingsgronden per functie.

Wacht niet tot 1 augustus a.s. met het aanpassen van bestaande arbeidsovereenkomsten, modelovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen, de meeste wijzigingen hebben immers onmiddellijke werking. Benieuwd wat de nieuwe wetgeving zoal betekent voor uw onderneming en hoe de advocaten van DAG u daarbij kunnen helpen? Neem snel contact met ons op! Wij helpen u graag bij het aanpassen van bestaande arbeidsovereenkomsten, alsmede modelovereenkomsten en andere arbeidsvoorwaardenregelingen.